شاخه ها

ویدئو پروژکتور سونی VPL-DX125 بزرگنمایی

ویدئو پروژکتور سونی VPL-DX125

ویدئو پروژکتور سونی VPL-DX125

قدرت روشنايي2600Ansi lumens و مد گرافيکي XGA

جزییات بیشتر

3 قلم موجود در انبار

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

ویدئو پروژکتور سونی VPL-DX125 <table dir="rtl"> <tbody> <tr> <td style="width: 670px; height: 300px; vertical-align: top; background-color: #e9e9e9;"> <div align="right"> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_ctl00"> <div style="background-color: #e6e7e9; width: 100%; border: 1px solid #e7e6e6; -moz-border-radius-topleft: 2em; -moz-border-radius-topright: 2em; border-top-left-radius: 15px; border-top-right-radius: 15px;" dir="rtl" align="right"> <div style="vertical-align: top; text-align: justify; padding: 0 0px; margin: 0; width: 98%; background-color: #e6e7e9;" dir="rtl" align="left"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: -.05pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: normal; tab-stops: 14.1pt 431.35pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA">1-مدل</span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">VPL-DX125</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA">با قدرت روشنايي</span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">2600</span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">Ansi lumens</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA"> و مد گرافيکي </span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">XGA</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA"> با قابليت ساپورت تا </span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">SXGA+</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: -.05pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic'; mso-ansi-language: EN-AU; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">2-</span></strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA">کنتراست تصوير</span></strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR"> :</span></strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic'; mso-ansi-language: EN-AU; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">1:2500</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: -.05pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic'; mso-ansi-language: EN-AU; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">3-</span></strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA">داراي تکنولوژي تصوير</span></strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">:</span></strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA"> (</span><strong><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">Bright Era</span></strong><strong></strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA">) فيلتر </span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">UV</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA"> براي جلوگيري از شکست نور در لامپ</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: -.05pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic'; mso-ansi-language: EN-AU; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">4-</span></strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA">قابليت نمايش تصوير</span></strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">:</span></strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA"> از 30 تا 300 اينچ ( داراي لنز وايد- در فاصله 3/2 متر= 80 اينچ )</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: -.05pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic'; mso-ansi-language: EN-AU; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">5-</span></strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA">عمر لامپ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR"> :</span></strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic'; mso-ansi-language: EN-AU; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">7</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA">00</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic'; mso-ansi-language: EN-AU; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">0</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA"> ساعت</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: -.05pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic'; mso-ansi-language: EN-AU; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">6-</span></strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">Keystone </span></strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';"><span> </span><span lang="AR-SA">:</span></span></strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA"> ( تصحيح اعوجاج تصوير ) 30-/+ درجه عمودی</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: -.05pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic'; mso-ansi-language: EN-AU; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">7-</span></strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA">وزن :</span></strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA"> تنها 5/2 کیلو گرم </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">(</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA">کوچکتر از یک برگ </span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">A4</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA">)</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: -.05pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic'; mso-ansi-language: EN-AU; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">8-</span></strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA">دارای سیستم امنیتی(کد امنیتی)</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: -.05pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic'; mso-ansi-language: EN-AU; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">9-</span></strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA">سرعت روشن و آماده شدن دستگاه براي نمايش تصوير در کمتر از 4 ثانيه</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: -.05pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic'; mso-ansi-language: EN-AU; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">10-</span></strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA">تکنولوژي جديد خنک سازي لامپ:</span></strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA"> به محض تمام شدن نمايش، دستگاه را بدون نگراني از برق جدا کنيد</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: -.05pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA">( </span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">off and go</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA"> )</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: -.05pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic'; mso-ansi-language: EN-AU; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">11-</span></strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA">ورودي­هاي متنوع </span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">VGA x 1</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA"><span>      </span></span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">Audio x 1</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA"><span>    </span></span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">HDMI×1</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA"><span>    </span><span>  </span></span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic'; mso-ansi-language: EN-AU;" lang="EN-AU" dir="LTR">Video</span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-AU;" lang="EN-AU" dir="LTR">×</span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic'; mso-ansi-language: EN-AU;" lang="EN-AU" dir="LTR">1</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="EN-AU"> <span> </span></span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">RJ-45</span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">×</span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">1<span>   </span></span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Traffic';" lang="AR-SA"><span>  </span></span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">USB(TypeB)</span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">×</span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">1<span>      </span>USB (TypeA) </span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">×</span><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Traffic';" dir="LTR">1</span></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> </tbody> </table>
0 تومان

16 محصولات دیگر در همان شاخه:

قبلی
بعدی

1-مدلVPL-DX125با قدرت روشنايي2600Ansi lumens و مد گرافيکي XGA با قابليت ساپورت تا SXGA+

2-کنتراست تصوير :1:2500

3-داراي تکنولوژي تصوير: (Bright Era) فيلتر UV براي جلوگيري از شکست نور در لامپ

4-قابليت نمايش تصوير: از 30 تا 300 اينچ ( داراي لنز وايد- در فاصله 3/2 متر= 80 اينچ )

5-عمر لامپ :7000 ساعت

6-Keystone  : ( تصحيح اعوجاج تصوير ) 30-/+ درجه عمودی

7-وزن : تنها 5/2 کیلو گرم (کوچکتر از یک برگ A4)

8-دارای سیستم امنیتی(کد امنیتی)

9-سرعت روشن و آماده شدن دستگاه براي نمايش تصوير در کمتر از 4 ثانيه

10-تکنولوژي جديد خنک سازي لامپ: به محض تمام شدن نمايش، دستگاه را بدون نگراني از برق جدا کنيد

( off and go )

11-ورودي­هاي متنوع VGA x 1      Audio x 1    HDMI×1      Video×1  RJ-45×1     USB(TypeB)×1      USB (TypeA) ×1