شاخه ها

Novoflex ZEBRA Check Card بزرگنمایی

Novoflex ZEBRA Check Card

10 قلم موجود در انبار

Novoflex ZEBRA Check Card <p>کارت خاکستری/سفید برای نورسنجی صحیح و تعیین تعادل نور سفید</p> <p>این کارت برای تشخیص نورسنجی و تعادل نور سفید (White Balance) کاربرد دارد. این وسیله از پلیمر تولید شده و پوشش ضدبازتاب روی هر دو سطح آن وجود دارد. یک‌طرف آن سفید و طرف دیگر خاکستری است. سطح خاکستری به عنوان معیار برای نورسنجی و سطح سفید برای تعیین تعادل نور سفید کاربر دارد. این وسیله برای عموم عکاسان قابل استفاده است</p>
0 تومان

12 محصولات دیگر در همان شاخه:

قبلی
بعدی

کارت خاکستری/سفید برای نورسنجی صحیح و تعیین تعادل نور سفید

این کارت برای تشخیص نورسنجی و تعادل نور سفید (White Balance) کاربرد دارد. این وسیله از پلیمر تولید شده و پوشش ضدبازتاب روی هر دو سطح آن وجود دارد. یک‌طرف آن سفید و طرف دیگر خاکستری است. سطح خاکستری به عنوان معیار برای نورسنجی و سطح سفید برای تعیین تعادل نور سفید کاربر دارد. این وسیله برای عموم عکاسان قابل استفاده است